Проекти по факултети


Общоуниверситетски

Филологически факултет

Исторически факултет

Педагогически факултет

Факултет по изобразително изкуство

Стопански факултет

Философски факултет

Православен богословски факултет

Педагогически колеж - Плевен

Филиал Враца

Юридически факултет

Факултет математика и информатика

Департамент за езиково обучение

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти

Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014