Данни за проекта

Компаративно изследване на езика, литературата, историята и културата на балканските народи

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Приемане на работна програма и план за развитие на проекта12 
Осигуряване на необходимите технически средства и подготовка на презентация на проекта24 
Подготовка за печат на книгата на проф. д-р Миливое Йованович (Р Сърбия) и доц. д-р Тодор Моллов - ВТУ - Болен Дойчин във фолкора на българи и сърби12 
Публикуване на двуезичното издание34 
Срещи с научни и творчески колективи112 
Сформиране на екипи и очертаване на основни теми16 
Избор на тема за международна конференция и подготовката й59 
Балканска научна конференция във ВТУ1011 
Подготовка на сборник1212 
Приемане на работна програма и план за развитие на проекта1314 
Осигуряване на необходимите технически средства и подготовка на презентация на проекта1416 
Подготовка за Балканска научна конференция 1516 
Преводи за двуезичното издание на сборник с материали от конференцията1617 
Срещи с научни и творчески колективи1324 
Сформиране на екипи и очертаване на основни теми1318 
Подготовка на сборник2124 
Приемане на работна програма и план за развитие на проекта2526 
Осигуряване на необходимите технически средства и подготовка на презентация на проекта2628 
Подготовка на Международна конференция2728 
Провеждане на конференцията2829 
Предпечатна подготовка на сборник с материали от конференцията2934 
Срещи с научни и творчески колективи2536 
Сформиране на екипи и очертаване на основни теми2530 
Отпечатване на сборник3336 
проф. д-р Христо Илиев Бонджолов Преподавател ръководител
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател
доц. дн Мариана Минчева Гърмидолова Преподавател
доц. д-р Ния Иванова Радева Преподавател
ас. Женя Колева Радева Преподавател
доц. д-р Валерия Живова Тодорова Преподавател
проф. дфн Николай Спасов Даскалов Външен
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014