Данни за проекта

Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Цел и задачи на изследването. 1. Получаване на нови научни резултати относно: - Нови алгоритми за специфични задачи б областта на програмирането; - Изследване на нестандартни алгоритми и структури от данни; - Изследване на специфичните нужди на ИТ бизнеса от софтуерни решения; - Промени в обучението по програмиране, софтуерни технологии и дизайн във връзка с адекватната подготовка на ИТ специалисти; - Алгоритмични и програми решения на проблеми от областта на дискретните структури. 2. Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; 3. Създаване на научен семинар „Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и компютърните алгоритми” с участие на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет. 4. Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изследване резултатите от включване на елементи от стандарта 'C++ 0x' в обучението по обектно-ориентирано програмиране   
Въвеждане на нови методи и средства в подготовката по обектно-ориентиран анализ и проектиране   
Алгоритмични решения и програмна реализация на проблеми, свързани с различни дискретни структури   
Въвеждане на нови подходи в уводния курс по "Информатика" и ролята му в успешното обучение на бъдещи ИТ специалисти    
Тенденции в развитието на софуерните технологии за сървърно програмиране   
Приложение на вероятностни и евристични алгоритми за решаване на конкретни софтуерни проблеми   
Нови методи и алгоритми за създаване на схеми за споделяне на общ ключ и прилагането им в съвременните технологии за защита на данни   
Методи за оптимизиране на алгоритми за конструиране на квантови кодове   
Организация на миникурс "Шаблони за софтуерно проектиране"   
Семинар "Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и компютърните алгоритми"   
Приложение на обектно-ориентирани технологии при изграждане на разпределени информационни системи   
Съвременни алтернативни подходи в програмирането на софтуерни модули   
Прилагане на схеми за споделяне на общ ключ в съвременните системи и технологии за защита на инфорамция   
Изследване на ефективността на приоритетни опашки   
Паралелна реализация на алгоритми за максимални клики в граф и приложението им в кодирането о криптографията   
Нови методи и алгоритми за конструиране на ДНК кодове и прилагането им в биоинформатиката   
Организация на миникурс "Шаблони за дизайн в интернет програмирането"   
Поддържане на контакти с учени и институции, работещи в областта на темата на проекта   
проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова Преподавател ръководител
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател
доц. д-р Николай Иванов Чолаков Преподавател
доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова Преподавател
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател
доц. д-р Ивайло Петров Дончев Преподавател
доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова Преподавател
гл.ас. д-р Димо Милев Милев Преподавател
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател
Боян Тодоров Касъров Студент
Мирослав Пенев Степанов Студент
Мартин Олегов Александров Студент
Мая Радославова Христова Докторант
Душан Илия Биков Докторант
Петя Валентинова Белева-Димитрова Докторант
Илиян Кръстев Йорданов Докторант
Силвия Ангелова Върбанова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014