Данни за проекта

Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на проекта е теоретически да изследва и да разработи синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите, който да представи отделните й подсистеми и синхронизма им: системи от практико-приложни учебни задачи, система от подходи, методи и средства за развиване на педагогическа и методическа компетентност на студнтите, системата за педагогически практики, вътрешноструктурни релации в системата, учебно-техническа и информационна сиситема на практическата подготовка, единна държавна система за управление и поддържане на педагогическото висше образование в контекста на ученето през целия живот и овладяване на осемте ключови компетенции на Европейското образователно пространство и др. Целта е чрез иноватини подходи за управление на образователните системи да се моделира професионално-практическата подготовка на студентите като единна система за университетско обучение и важен елемент от националната система за висше педагогическо образование.

Специфични цели на проекта:
 а) Да се анализира професионално-практическата подготовка на бъдещите учители в светлината на педагогическата синергетика ("Синята птица на образованието" - новата парадигма на образованието в 21 век). б) На базата на SWOT анализ на проблема за професионално-практическата университетска подготовка на студентите да се изведат силните и слабите страни на този образователен процес. в) Да се проучи теоретичното състояние на проблема за синергетиката в образованието и влиянието й върху практико-приложната университетска подготовка на студентите. г) Да се разработи синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите, базиран на иновативни подходи в университетското образование (синергетичен подход, интердисциплинарен подход, рефлексивен подход, интерактивен и ситуативен подход, компетентностен подход, личностно-ориентиран подход и др.). д) Теоретичните модели като елементи на синергетичния модел корелират с разработени приложно-инструментални модели за реализиране на синергетичната образователна идея (видеопрактики на учебни форми, интерактивни методи за обучение, учебно-технически и информационни материали бза педагогическа практика и овладяване на педагогическа и методическа компетентност и др.). е) Да се апробира разработения синергетичен модел и да се направят изводи за ефективността му.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
1.1. Теоретични изследвания - Извършване на SWOT анализ на професинално-практическа подготовка като етап от университетската подготовка на студентите; 1.2. Научен семинар на Педагогически факултет "Триадата "Синергетика, интеракция, рефлексия" и професионално-практическата подготовка на учителя"; 1.3. Кръгла маса "Практическата подготовка на студентите в светлината на педагогическата синергетика"; 1.4. Конкурс за есе "Моите първи педагогически опити"15 
2.1. Теоретичен и сравнителен анализ на национален и европейски опит по проблема "Системата за професионално-практическата подготовка на учителите и подходи за организацията й"; 2.2. Разработване на синергетична учебно-техническа система за управление на практическото обучение в Педагогически факултет; 2.3. Създаване на фонд "Видеопрактика" на базата на емпирчни изследвания в образователни и социални институции (видеозаснимане на уроци и педагогически ситуации) за оптимизиране на практиката с интерактивни методи - (I етап).58 
3.1. Разработване на монографично изследване представящо синергетичния модел на професионално-практическото обучение като системна структура на висшето педагогическо образование; 3.2. Фонд "Видеопрактика" на базата на емпирчни изследвания - (II етап); 3.3. Обобщаване и представяне а резултатите от изследването по проекта: "Практическата подготовка на студентите в системата "Университет - образователно министерство - базови институции" (в т.ч. списанията на МОМН - Предучилищно възпитание, Начално училище, педагогика, Стратегии на научната и образователната политика и др.)1112 
4.1. Теоретични изследвания на проблема за професинално-практическа подготовка като етап от университетската подготовка на студентите; 4.2. Провеждане на научни семинари.2222 
5.1. Теоретичен и сравнителен анализ на национален и европейски опит по проблема "Системата за професионално-практическата подготовка на учителите и подходи за организацията й"; 5.2. Допълване на синергетичната учебно-техническа система за управление на практическото обучение в Педагогически факултет; 2.3. Допълване на фонда "Видеопрактика" на базата на емпирчни изследвания за опитмизиране на практиката с интерактивни методи - (II етап).1823 
6.1. Обобщаване, завършване и отпечатване на монографично изследване, представящо синергетичния модел на професионално-практическото обучение като системна структура на висшето педагогическо образование; 6.2. национална научно-практическа конференция Синергетиката в образованието и педагогическата практика.1823 
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател ръководител
проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова-Карталова Преподавател
проф. д-р Галя Йорданова Бонева Преподавател
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател
доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева Преподавател
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател
проф. д-р Веселинка Василева Петрова Преподавател
проф. д-р Маргарита Генова Върбанова Преподавател
доц. дн Мариана Минчева Гърмидолова Преподавател
доц. дн Марианна Гатева Мандева Преподавател
Боряна Стойнова Здравкова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014