Данни за проекта

Управление и организация на научноизследователската и учебната дейност във висшите училища

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • Получаване на нови научни резултати относно: - определяне проблемите при управление и организация на научно изследователската и учебна дейност; - предлагане на ефективни решения с използване на съвременните технологии. • Привличане към научно-изследователска работа на специалисти от различни области: математика, информационни технологии, икономика, право. • Създаване на софуерни продукти с приложна стойност за нуждите на Великотърновския университет. • Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Обзор и анализ на последните тенденции и достижения в управлението, организацията и контрола на научноизследователската и учебна дейност у нас и в чужбина   
Формулиране на проблеми и евентуални решения   
Разработване на софтуерни продукти   
Анализ и представяне на резултатите   
Подбор на най-значимите резултати от дейностите и подготвяне на публикации   
проф. д-р Виолета Маринова Маринова Преподавател ръководител
проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова Преподавател
Светлана Иванова Трифонова-Чернева Служител
Таня Борисова Великова Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014