Данни за проекта

Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е подобряване качеството на обучението по счетоводство и финанси и счетоводство чрез усъвършенстване организацията на образователния процес и разработване на образователни по релевантните им дисциплини , изучавани в бакалавърските и магистърски програми на катедра "Финанси и счетоводство" както и привличане на чуждестранни студенти и преподаватели по счетоводство и финанси чрез създаване на възможности за това.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Планиране на действията и задачите: уточняване на методологическите и методическите въпроси и изисквания; формиране на работни групи и конкретизиране на задачите12 
Синтезиране и обобщаване на информацията от учебните планове по специалностите, по които обучава катедрата в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"34 
Изготвяне на информационни брошури за специалностите, програмите и водещите курсове по финанси и счетоводство55 
Отпечатване на информационни брошури67 
Разработване на основни курсове по финанси и счетоводство от ОКС "магистър" за магистърска програма "Финансово-счетоводен мениджмънт"810 
Превод на курсовете по финанси и счетоводство от ОКС "магистър" за магистърска програма "Финансово-счетоводен мениджмънт"1112 
Анализ и оценка на работа по проекта1212 
Планиране на действията и задачите: уточняване на методологическите и методическите въпроси и изисквания; формиране на работни групи и конкретизиране на задачите1313 
Подготовка и разработване на лекционни курсове за водещи дисциплини в областта на финансите и счетоводството с цел обезпечаване на образователния процес в ОКС "бакалавър"1417 
Превод на лекционните курсове1819 
Отпечатване на информационни брошури1819 
Подготовка и разработване на лекционни курсове за водещи дисциплини в областта на финансите и счетоводството, изучавани в магистърските програми1922 
Превод на лекционните курсове2324 
Анализ и оценка на работа по проекта2424 
Планиране на действията и задачите: уточняване на методологическите и методическите въпроси и изисквания; формиране на работни групи и конкретизиране на задачите2525 
Проучване и оценка на българските и европейските образователни практики2628 
Изследване приложимостта им в образователния процес във ВТУ2930 
Изготвяне и отпечатване на образователни стандарти за обучението по финанси и счетоводство3134 
Тестване приложимостта на образователните стандарти и оценка на тяхната ефективност3536 
Обобщаване на резултати от работа по проекта3636 
проф. дн Мария Минкова Павлова Преподавател ръководител
доц. д-р Ваня Денчева Цонкова Преподавател
проф. д-р Павлин Иванов Иванов Преподавател
доц. д-р Петя Иванова Петрова Преподавател
ас. д-р Мария Йорданова Врачовска Преподавател
гл.ас. д-р Райна Стоянова Петрова Преподавател
ас. Стефка Петкова Калчева Преподавател
Мая Огнянова Угринова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014