Данни за проекта

Анализ на факторите и елементите на конкурентоспособността в управленската дейност на фирмите от област Велико Търново и възможности за тяхното оптимизиране

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да бъде направена количествена оценка и анализ на силните и слаби страни в продуктовия мениджмънт на големите, малки и средни предприятия. На основата на ситуационния анализ да се оценят и прогнозират въздействията на външните фактори след влизането на България в Европейския съюз с цел повишаване конкурентоспособността на българските фирми в условията на нови конкурентни структури и разширено предлагане. Тези два анализа са база за изграждане на SWOT-анализ, който ще бъде адаптиран към конкретните условия в област В. Търново, ще се открият особеностите и различията в елементите на конкурентоспособността и управленските стратегии и пазарни техники в сравнителен анализ спрямо европейските пазари. На тази основа във втората част на проекта се предвижда да се създадат и реализират програми за обучение и тренинг на действащи мениджъри, като се проучат нуждите на стопанските ръководители в област В. Търново и се използват възможностите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и съответно на Стопанския факултет. Програмите ще са насочени към активно подпомагане на съвременния бизнес, за да бъдат подготвени мениджърските екипи да отговарят на динамичните промени на бизнес средата, пазарните характеристики и конкурентните структури.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изясняване ролята на вътрешните и външни пазарни фактори, тяхната динамика и сила на въздействие за поддържане на високо равнище по отношение на световната и европейска практика за стратегическо пазарно управление на съвременните български фирми33 
Провеждане на анкетно проучване за състоянието, силните и слабите страни на управленската практика на големи, средни и малки предприятия в област В. Търново59 
Методика за избор на средства за обучение и тренинг, подходящи за повишаване на управленското равнище на мениджърите1111 
Публикуване на студия с резултати от анкетното изследване1212 
Проучване на пазарно-продуктовите характеристики на изградените програми (продължителност, времтраене и други характеристики на програмите и курсовете)1515 
Проучване на потребностите (пазарен потенциал)1717 
Изучаване опита на развитите страни за създаване и провеждане на курсове за квалификация (основни експлоатационни характеристики на услугата във водещи европейски страни)2121 
Ценови диапазони - максимални и минимални допустими цени за предлаганите услуги2323 
Необходимост от промоция и реклама за информиране на потенциалните потребители, гарантиране равнището на услугата и позициониране на нейната престижност2323 
Конференция, публикуване на монография - сборник на теоретико-методологически и приложни методи за обучение и тренинг на действащи мениджъри2424 
проф. д-р Радка Белчева Илева-Филкова Преподавател ръководител
доц. д-р Бояна Боянова Димитрова Преподавател
ас. Цанко Илиев Стефанов Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014