Данни за проекта

Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност "Психология"

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 - усъвършенстване на образователната среда и на учебните програми по основните психологични дисциплини; - включване в Европейската мрежа за повишаване качеството на преподаване на психология във висшите училища (в нея членуват Факултети, преподаващи психология); - активно включване на катедрата в международните проекти на Европейската мрежа за обучение и преподаване на психология.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Да се изследват нагласите на студентите за въвеждане на проектно ориентирано обучение и да формира у тях готовност за социална ангажираност по проекти, според насочеността на интересите им99 
Да се пручат практиките по проектно ориентирано обучение по специалността "Психология" в университети в Холандия, Белгия, Франция, Австрия, Германия1111 
Да се проучат условията, съобразно социално-икономическата реалност у нас и в региона за подготовка на проектно ориентирано обучение - изследване готовността на институции, неправителствени организации, средни училища и бизнес среди от региона и страната за работа по съвместни практико-приложни проекти55 
Да се разработи нова програма за практика на студентите на базата на проектно ориентирано обучение99 
Апробиране на програмата1212 
Да се извърши анкетно проучване на нагласите на студентите за проектно ориентирано обучение, както и готовността на местни институции за работа със студенти по съвместни проекти1414 
Да се проучат практики за проектно ориентирано обучение по специалността "Психология" в университетите: 1. Ротердамски университет Еразъм - Холандия. 2. Истанбулски университет - Турция. 3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".2122 
Да се презентират резултатите от обмяната на опита на Кръгла маса със студенти и преподаватели и се обсъдят възможности за въвеждане на проектно ориентирано обучение на студентите в специалност "Психология" 2424 
проф. д-р Красимира Александрова Йонкова Преподавател ръководител
доц. д-р Елена Атанасова Бораджиева Преподавател
проф. д-р Даниела Христова Тасевска Преподавател
доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014