Данни за проекта

Научни изследвания върху интеркултурната компетентност у студенти, изучаващи чужди езици и култури (в национален и европейски контекст)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Водеща цел на настоящия проект са теоретични изследвания, научно-приложни, методически, лингвокултурологични и лингводидактични разработки и теоретични модели за изграждането на интеркултурна компетентност у студентите, изучаващи чужди езици и култури. Ще се изследват иновативни европейски модели за ефективно развитие на интеркултурна компетентност, на чиято база се създава повишена ефективност на усвояването на чужди езици и култури. Следваща стъпка е апробирането на научно-теоретичните разработки с цел прилагането им в практиката.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Избор на методи и стратегия за изследване на европейските университетски практики за развитие на интеркултурна компетентност    
Проучване на документални данни, обмен на опит с чужди колеги и колеги от страната   
Селекция на подходящи за българските условия европейски университетски стратегии и практики за развитие на интеркултурна компетентност и апробирането им сред студенти от ВТУ   
Внедряване на най-добрите за българските условия интеркултурни образователни практики в обучението по чужд език във ВТУ от преподавателите - участници в проекта   
Оценка на въведените иновации в чуждоезиковото обучение във ВТУ - получаване на обратна връзка от студентите   
Представяне на направените нововъведения   
доц. д-р Свилен Богданов Станчев Преподавател ръководител
преп. Маруся Петкова Христова Преподавател
преп. Ваня Николова Стоянова Преподавател
доц. д-р Весела Белчева Белчева Преподавател
преп. Галина Николаева Върлинкова Преподавател
ас. Пламена Николаева Вълчева Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014