Данни за проекта

Българското културно наследство през погледа и обектива на съвременния образописец

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Настоящият проект има за цел чрез съвместна работа на преподаватели и студенти в ОКС магистър да се извърши обогатяване на снимковия фонд на специалността, свързан с паметници на монументалното изкуство и на иконописни произведения.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Посещения на монументални паметници на християнското изкуство от национално значение - църкви и манастири от региона   
Посещения на монументални паметници на християнското изкуство от национално значение - църкви и манастири извън региона - Бачковски, Рилски, Роженски, Троянски манастири   
Посещения на художествени галерии и исторически музеи с богати иконни експозиции   
Практическа работа по композиране и изграждане на художествени творби, инспирирани от теренните наблюдения (икони, стенописни проекти, свободни творби)   
Експониране на фотоси и творби, дело на участниците в проекта   
доц. Миглена Людмилова Прашкова Преподавател ръководител
гл.ас. д-р Ваня Николова Сапунджиева Преподавател
ас. Десислава Иванова Иванова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014