Данни за проекта

Изкуство, съвременност, комуникация

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • Да се очертаят движенията, тенденциите и посоките в развитието на съвременното изкуство • Да се проследят процесите в съвременното българско изкуство и да се ситуира в контекста на световното изкуство, като за целта се поканят утвърдени артисти и арткритици за цикъл лекции и мултимедийни представяния • Да се разгледа мястото и ролята на висшите училища по изкуствата в съвременните условия • Да се утвърди ролята на ФИИ като научен, художествено-творчески и образователен център както и и новосъздадената катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, която осигурява обучение по основни и задължителни за всяко висше училище по изкуствата дисциплини • Да се създават условия за контакт във Велико Търново на водещи художници с творческа, изследователска и преподавателска мисия.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване, подготовка и отпечатване на презентативни, рекламни и информационни материали – програма, покани за участие, плакати и др. 6 
Осъществяване на цикъл лекции, дискусии и мултимедийни представяния 10 
Провеждане на Workshop с участие на преподаватели и студенти 11 
Организиране и откриване на изложба на бивши, настоящи студенти 11 
Подготовка и реализиране на електронно /печатно/ издание отразяващо дейностите и резултатите от проекта 12 
Разработване, подготовка и отпечатване на презентативни, рекламни и информационни материали – програма, покани за участие, плакати и др. 18 
Осъществяване на цикъл лекции, дискусии и мултимедийни представяния 23 
Организиране и откриване на изложба /уъркшоп/  23 
Подготовка и реализиране на електронно /печатно/ издание отразяващо дейностите и резултатите от проекта.2324 
Разработване, подготовка и отпечатване на презентативни, рекламни и информационни материали – програма, покани за участие, плакати и др. 30 
Осъществяване на цикъл лекции, дискусии и мултимедийни представяния 35 
Организиране и откриване на изложба /уъркшоп/  35 
Подготовка и реализиране на електронно /печатно/ издание отразяващо дейностите и резултатите от проекта3536 
проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева Преподавател ръководител
проф. Иван Иванов Бочев Преподавател
проф. Христо Маринов Цацинов Преподавател
доц. д-р Марина Теофилова Теофилова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014