Данни за проекта

Цвят, форма, пространство, диалог - 3

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Да се види и осъзнае връзката, зависимостта между обучението по изобразително изкуство, в частност скулптура във ВТУ и това в някои средни специални художествени училища в България като посока, ниво на подготовка, цели, взаимен интерес и изисквания, степен на адекватност при отчитане на съвременните процеси и обществените нагласи в областта на пластичните изкуства, перспективи за развитие. Да се осъзнаят и формулират причините за отслабения професионален интерес към изобразителното изкуство, за понижаващто се ниво на подготовка в средното училище и да се набележат мерки за преодоляване на тези проблеми. Да защити претенцията на ФИИ като лаборатория, център за изследване и развитие на процесите в съвременното българско и световно изкуство. Да утвърди ролята на Катедра "Скулптура" като водеща, обединяваща структура, която изучава и включва в учебния процес всички важни и перспективни тенденции в съвременните творчески практики и двигател на обновителните процеси във Факултета по изобразително изкуство. Цели се да бъде използвана оптимално добрата материална база (просторни ателиета, керамична пещ и техническо оборудване), висококвалифицираният преподавателски състав на основен трудов договор на Катера "Скулптура и СТД" както и натрупаният богат положителен опит, чрез който беше изградена и бронзолеярна в корпус "Скулптура"

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване, подготовка за печат и отпечатване на презентативни, рекламни и информационни материали - програма, дипляна, покани за участие, плакати и афиши, пресекспозе и др. 4 
Ласиране на проекта чрез публичното му представяне във Факултета по Изобразително изкуство придружено с мултимедийно представяне на проекти реализирани от катедра "Скулптура" - "Бронзолеярната". Широка публичност 10 
Трети "Академичен скулптурен симпозиум". С насоченост към малката и кавалетна пластика от бронз, камък, теракота, черен метал и смесени техники ще бъдат поканени студенти и преподаватели от ФИИ на ВТУ, ученици от някои средни художествени училища (Пловдив, Казанлък, Трявна, Плевен, Русе) и техни преподаватели, ученици средното общообразователно училище с подчертан интерес към изобразителното изкуство и техни преподаватели (около 15). Ще бъдат поканени за пряко участие или проследяване на творческия процес, студенти Педагогика на ИИ и от всички специалности Изящни изкуства, деца, граждани, изкуствоведи и теоретици на ИИ, утвърдени творци в тази област и направление. Освен художествен и образователен смисъл, създадените творби и изнесените лекции по темата ще имат и голямо изследователско значение. Създадените творби остават собственост на ВТУ 11 
Организиране на изложба от създадените произведения в градските изложбени зали на В. Търново или ФИИ, както и показването им в други художествени изложби във В. Търново или някой от градовете с утвърдено Средно художествено училище 12 
проф. Стефан Лазаров Лютаков Преподавател ръководител
проф. Кирил Петров Мескин Преподавател
ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014