Данни за проекта

Модернизация на европейските антитръстови правила и развитие на българското конкурентно право

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждото законодателство в областта на антимонополното право като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство относно забраната за злоупотребата с господстващо положение. 2. Да се направи задълбочено проучване на съдебната практика на Националните органи по конкуренция (респ. националните съдилища) по проблемите на забраната за злоупотреба с монополното или господстващо положение с оглед въвеждане принципът на децентрализираната компетентност. 3. Стремежът на научния екип е да проучи и анализира практиката и на Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на чл.102 от ДФЕС, в случаите когато е засегнат интересът на европейската общност. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на антикартелната политика на държавите-членки на ЕС и американското антитръстово законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на мерките на защита.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта23 
Създаване на студентски научен кръжок по конкурентно право при ЮФ на ВТУ, специализиран в разглеждането на казуси в областта на антимонополното право 44 
Работна визита за изследване на проблемите на антимонополното право в държава-членка на ЕС 512 
Провеждане на конференция по върпосите на "Модернизация на европейските антитръстови правила и развитие на българското конкурентно право" с участие на представители на КЗК, преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ и РУ 1011 
Популяризиране на работата по проекта и на студентския научен кръжок по конкурентно право при ЮФ чрез средствата за масово осведомяване 412 
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта 312 
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ 510 
Публикуване и популяризиране на получените резултати1212 
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта1415 
Създаване на студентски научен кръжок по конкурентно право при ЮФ на ВТУ, специализиран в разглеждането на казуси в областта на антимонополното право 1616 
Работна визита за изследване на проблемите на антимонополното право в държава-членка на ЕС 1724 
Провеждане на "Анализ на правната уредба по чл.15 ЗЗК. Сравнителноправен анализ. Коментар на практиката на КЗК и ВАС", участие на преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ2223 
Популяризиране на работата по проекта и на студентския научен кръжок по конкурентно право при ЮФ чрез средствата за масово осведомяване 1624 
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта 1524 
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ 1722 
Публикуване и популяризиране на получените резултати2424 
проф. дн Георги Стефанов Иванов Преподавател ръководител
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател
ас. Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател
Христо Иванов Минков Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014