Данни за проекта

Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Да приобщи научната общност на ВТУ към проблемите, разработвани от академичните общности на отделните балкански страни и наложи Исторически факултет и Образователен и културен център “Балкани” като водещи научни звена в изясняването на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и типично балкански национални стереотипи. 2. Да осигури възможности за компаративни изследвания върху проблемите на езика, историята, религиите и културата на балканските държави, и провеждане на дебати в рамките на планираните научни форуми: • международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, провеждана на всеки две години с определена тематична насоченост и дефинирани подтеми (предстояща за 2013 г.); • ежегодно провеждани тематични научни кръгли маси по различни проблеми от балканската история, език и култура с участието на студенти и преподаватели от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ; • двустранни срещи с университетите-партньори с участие на докторанти и студенти по актуални проблеми от областта на балканската история и култура; • проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. и провеждане на теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 3. Проектът ще съдейства за обвързване на образованието с перспективни изследователски цели, особено актуални за балканския регион през последните десетилетия, като привлече за научна работа изявени и добре подготвени докторанти и студенти (магистри и бакалаври) историци, етнолози, географи и балканисти. Участието им в проекта ще съдейства за изграждане на умения за събиране и систематизиране на теренен етноложки и езиков материал, за формиране и защита на научна теза, за работа в екип и т.н. и ще допринесе за включване на студентите в научните среди още в рамките на обучението им във ВТУ. 4. Осъществяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта: • Сборници с материали от проведените международни научни конференции „Балканите – език, история, култура” (през 2011 и през 2013 г.); • Сборници с материали от ежегодно провежданите тематични научни кръгли маси с участие на студенти, докторанти и преподаватели. от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ. • Сборник с материали относно православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. 5. Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта. 6. Повишаване на качеството на преподаване и научноизследователска дейност на участващите в екипа преподаватели.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Работа в БИА, ЦДА и НБКМ – град София, в в архивохранилища и музеи в страната112 
Работа в архивохранилища и музеи в Гърция и Румъния 112 
Подготовка и провеждане на Третата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” с подтеми: • Религия и държава през вековете; • Културният фактор в езика; • Култура и религия - митове, митологеми; • Социална и културна география. 910 
Участие на преподаватели и студенти в Третата научна кръгла маса на тема "Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време"46 
Редактиране, превод и подготовка на сборника с материали от Третата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” 1112 
Работни срещи на екипа с партньорите от Гърция/ Румъния за: - съгласуване на дългосрочна научноизследователска програма; - съгласуване на участие на преподаватели и студенти в третото издание на международната конференция „Балканите – език, история, култура” 67 
Научна кръгла маса по проблемите на алевизма-бекташизма и на ислямския мистицизъм с участие на преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ и от "Гази" университет (3 участника)1111 
Етап от изработването на електронна библиотека с най-необходимите учебни пособия за обучение по балканска история, езици и култура. 112 
Работа в БИА, ЦДА и НБКМ – град София, в в архивохранилища и музеи в страната1324 
Работа в архивохранилища и музеи в Гърция, Турция и Румъния 1324 
Подготовка и провеждане на Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” с подтеми: • Градовете и техните пространства на Балканите; • Споделени свещени места на Балканите; • Център и периферия; • Социална и културна география. 2122 
Редактиране, превод и подготовка на сборника с материали от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” 2324 
Работни срещи на екипа с партньорите от Гърция, Турция и Румъния за: - съгласуване на дългосрочна научноизследователска програма; - съгласуване на участие на преподаватели и студенти в четвъртото издание на международната конференция „Балканите – език, история, култура” 1819 
Проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация . - Издирване, селектиране и превод на документи. - Теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 1324 
Подготовка на научна кръгла маса „Ортодокс и хетеродокс в християнството и исляма” с участие на преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ и от университетите-партньори, планирана за 2014 г. 1324 
Етап от изработването на електронна библиотека с най-необходимите учебни пособия за обучение по балканска история, езици и култура. 1324 
Работа в БИА, ЦДА и НБКМ – град София, в в архивохранилища и музеи в страната2536 
Работа в архивохранилища и музеи в Гърция и Румъния 2536 
Подготовка и провеждане на научна кръгла маса "Религия и всекидневие" с подтеми: • религията на всекидневието (народен ислям народно християнство); • мистицизъм и всекидневие ( ролята на хетеродоксните ислямски ордени в живота на обикновените мюсюлмани); • двуобредните светилища в контекста на съвместното съжителство; • ритуали и всекидневие; • храмът - сакралното място във всекидневието на човека; • свещени места и неформални обители на религиозните общности - текета, тюрбета, параклиси, аязма и др.; • некрополите в различните религиозни общности и др.3435 
Редактиране, превод и подготовка на сборника с материали от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” 3435 
Работни срещи на екипа с партньорите от Гърция, Турция и Румъния за: - съгласуване на дългосрочна научноизследователска програма; - съгласуване на участие на преподаватели и студенти в петото издание на международната конференция „Балканите – език, история, култура” по планираната "Всекидневието на Балканите"3031 
Проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация. - Издирване, селектиране и первод на документи. - Теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри.2536 
Етап от изработването на електронна библиотека с най-необходимите учебни пособия за обучение по балканска история, езици и култура. 2536 
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател ръководител
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател
Ралица Тодорова Къцаркова Студент
Даниела Илиева Цонева Докторант
Младен Павлов Василев Докторант
Атанаска Иванова Стамболийска Докторант
Велин Димитров Петров Докторант
Невена Стилиянова Неделчева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014