Данни за проекта

Българският парламентарен и политически елит 1879 - 1944 г.

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на изследването е да се потърси, анализира и покаже персоналния състав на българския парламент, който е в основата на конституционната и държавно-политическата система на страната в модерното време. Основните параметри на демократичната система оказват пряко влияние върху обществено-политическото, икономическото и културното развитие на страната, но те се диктуват и сформират от парламентарните участници. Освен чисто събирателска дейност в архиви и библиотеки, поставените цели изискват систематизиране и анализиране в тематичен план на документите и материалите, които показват отделните различия и особености в изграждането и развитието на персоналния състав на политическия елит на страната. Крайният научен резултат ще бъде енциклопедия, която трябва да съдържа персоналния състав на онези, които определят и сформират българската демокрация и гражданското общество. Целта на енциклопедията е да се използва за обучението на студенти историци, юристи, политолози, социолози, докторанти и да задоволи всички, интересуващи се от тези сфери държавни органи, граждански сдружения и лица.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготвителен етап I.1. Изработване на конкретна оперативна програма; I.2. Съставяне на списък с темите, които ще се изследват; I.3. Събиране на архивни източници, материали и документи 9 
Участие на 3 души в международна научна конференция 10 
Научен анализ и систематизиране на материала. Начало на написване на енциклопедията 12 
Постоянна дейност I.1. Събиране на архивни източници, материали и документи 21 
Участие на 3 души в международна научна конференция 22 
Научен анализ и систематизиране на материала. Написване на енциклопедията 24 
Постоянна дейност I.1. Събиране на архивни източници, материали и документи 33 
Участие на 2 души в международна научна конференция 34 
Научен анализ и систематизиране на материала. Написване на енциклопедията. Издаване 36 
проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски Преподавател ръководител
Ивелина Петкова Димова Докторант
Мариета Йосифова Пенева Докторант
Спас Ивайлов Спасов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014