Данни за проекта

Славянските комитети в Русия и Българското възраждане след Кримската война

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1) Да се разкрият конкрретните действия на Славянските комитети в Русия по подпомагането и развитието на движението за светска просвета и култура в България; 2) Да се изясни ролята и мястото на Славянските комитети в подкрепа на българите за национално еманципиране и извоюване на конфесионалан самостоятелност; 3) Да се осветли проблемът с конкретните прояви на взаимодействие и взаимно влияние (както и последиците от това влияние) между българското националноосвободително движение и Славянските комитети.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Издирване и събиране на емпиричен материал   
Комплектуване и проучване на събрания изворов материал; Критичен анализ на наличния изследователски масив   
Оповестяване и апробиране на междинните резултати в прояви с научен характер (конференции, семинари и др. форуми), в научната периодика, в сборници с научен характер и др.   
Изработване на първата структурна единица от цялостно обзорно монографично изследване на дейността и връзките на Славянските комитети с българските възрожденски процеси в избрания за изследване период   
Подготовка за публикуване на документи - неизвестни и неизпозлвани от българската историческа наука извори, свързани с темата   
проф. д.и.н. Иван Илиев Стоянов Преподавател ръководител
гл.ас. д-р Десислава Андреева Енева Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014