Данни за проекта

Платформа за езикова индустрия – експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на проекта е насочена към развиване на мултидисциплинарно научно сътрудничество в областта на теорията и практиката на специализирания превод, на терминологията и на езиковата индустрия чрез създаване на база-данни, четириезични корпуси и глосери в приоритетните за ЕС области през следващите три години.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Сформиране на екип /по един преподавател от език, докторанти по превод и студенти от магистърската програма от четирите езика./22 
Създаване на блог на проекта22 
Разработване на база данни на четирите езика в съответствие с годишните приоритети на ЕС през следващите три години чрез мрежова работа на екипа и издаването им в сборник за нуждите на програмата211 
Обучение на преподаватели, докторанти и студенти за изпозлване на интерактивни методи на обучение510 
Провеждане на конкурс по превод за студенти и участие на победителите в среща с българските преводачи в Брюксел1011 
Участие в кръгли маси и конференции, организирани от Европейската магистърска програма по писмен превод112 
Публикуване на изследователските материали в блога на проекта, в партньорски сайтове със сходна тематика и популяризирането им сред академичната общност112 
Публикуване и онлайн обсъждане на докладите на студентите и докторантите, участници в национаната уеб конференция "Общуване без граници"1414 
Кръгла маса "Най-добри практики" - дидактико-методически проблеми в обучението по специализиран превод. Целта на семинара е обмен на идеи и опит в преподаването на специализиран превод в четирите участащи в проекта катедри и синхронизиране на обучението, съобразено с новите тенденции в методиката и дидактиката в сферата на висшето образование1515 
Практически семинар - Дидактизиране на материали от туристическата сфера за целите на обучението по превод в МП Транслатология. На базата на типологизация на текстовете, използвани в сферата на туризма, ще се проведе работа по групи с цел изготвяне на дидактизирани материали като образец за останалите разработки в сборника.1616 
Работна среща - прецизиране на тематичните кръгове, първичен оглед на работните материали1616 
Представяне на електронния вид на сборника с доклади на участниците1616 
Обучение на преподаватели, докторанти и студенти за използване на интерактивни методи на обучение1722 
Работна среща - представяне на разработени материали, критичен анализ и редакция1818 
Издаване на сборника с доклади от конференцията на CD с ISBN и представянето му във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"2122 
Първа среща на екипа2626 
Промотиране на сборника с доклади на студенти и докторанти от националната уеб конференция "Общуване без граници"2626 
Работна среща - прецизиране на тематичните кръгове, първичен оглед на работните материали2828 
Кръгла маса за използването на ИКТ в интерактивната среда на превода и обучението по чужди езици. Представяне на постигнатите резултати от трите години на проекта3535 
Подготовка и предаване за печат на помагалото по превод3535 
доц. д-р Красимир Тодоров Петров Преподавател ръководител
доц. д-р Людмила Цанкова Иванова Преподавател
доц. д-р Лиляна Кирилова Йотова Преподавател
ас. Маргарита Петрова Ангелова Преподавател
гл.ас. д-р Маринела Николаева Петрова Преподавател
Ралица Дечкова Демиркова Докторант
Милена Иванова Иванова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014