Данни за проекта

Съвременни лингвистични и литературоведски теории

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 - да се изследват най-новите развития в лингвистиката, културологията и литературознанието в международен мащаб; - да се повиши качеството на научните разработки на докторантите и младите учени, като се създадат условия за участието им в международни и национални форуми; - да се повиши квалификацията на 10 млади учени от ВТУ чрез интердисциплинарно-методологична подготовка; - да се изпозлва форума (традиционен и електронен), създаден чрез "Докторантски семинар към Филологически факултет" за обсъждане на научните разработки на малдите учени; - да се създадат възможности за ситуирането на 10 млади учени във ВТУ в българския и международен научен контекст.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Лекции от водещи лингвисти и литературоведи от страната и чужбина с цел запознаване на младите учени със съвременни трансдисциплинарни методологии на научното изследване (6 сбирки)211 
Представяне и обсъждане във ФОРУМ на съвременни водещи лингвистични и културоложко-литературоведски методологии от участващите в проекта млади учени (4 сбирки)611 
Публикации в електронното списание на проекта на обсъдените във ФОРУМА реферати712 
Осигуряване на командировка в страната и/или чужбина за 6 члена от целевата група с цел участие в научна конференция412 
Отпечатване на една определена чрез журиране дисертация1212 
Лекции от водещи лингвисти и литературоведи от страната и чужбина с цел запознаване на младите учени със съвременни трансдисциплинарни методологии на научното изследване (6 сбирки)1423 
Представяне и обсъждане във ФОРУМ на съвременни водещи лингвистични и културоложко-литературоведски методологии от участващите в проекта млади учени (4 сбирки)1823 
Осигуряване на командировка в страната и/или чужбина за 6 члена от целевата група с цел участие в научна конференция1624 
Публикуване на сборник с авторски студии на участниците в проекта, представящи съвременните лингвистични, литературни и културоведски теории2323 
Отпечатване на една определена чрез журиране дисертация2424 
проф. д.ф.н. Пенка Емилова Ангелова Преподавател ръководител
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател
ас. Елена Стоянова Димитрова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014