Данни за проекта

Хуманитаристика и журналистика в процеса на глобализация

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проучване на хуманитарни проблеми, свързани с обучението по история и теория на журналистиката. Анализ на художествения дискурс в медиатекста; оценка на реториката и етиката в образователната подготовка на студентите с филологически и журналистически интереси. Изследване биографии на писатели-публицисти с принос в южнославянския и европейски културен обмен. Иницииране дискусии с регионално и национално познати журналисти с филологическо образование. Изграждане библиотечен фонд по теория на масовите комуникации, радио и телевизионна журналистика и пр. Дискутиране ролята на хуманитарното и журналистическо сътрудничество за постигане на глобално общество на солидарността. Обглеждането на журналистическата дейност като интелектуална и художествено-творческа. Установяване на партньорство с водещи регионални медии. Организиране на конференция с участието на преподаватели, студенти и журналисти за мястото на хуманитаристиката и журналистиката в 21 в. Резултатите ще бъдат публикувани.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Цикъл лекции „Литературни кръгове и периодични издания” с участието на доц. д-р Антоанета Алипиева, доц. д-р Сава Василев, доц. д-р Елена Налбантова, проф.дфн. Милена Кирова, проф. дфн. Владимир Трендафилов и др.26 
Посещение на представители на екипа и на студенти в редакциите на водещи национални медии и дискусия, последвала посещението.33 
Лекция на доц. д–р Добромир Добрев (РИО-Шумен, ШУ) по проблема за хуманитаристиката, журналистиката и етиката.44 
Изготвяне на проект за изграждане на библиотечен фонд от специализирана литература и презентирането му.55 
Кръгла маса с представители на медии с регионално и национално значение.66 
Научна конференция „Хуманитаристиката и журналистиката в процеса на глобализация”.1010 
Подготвяне на сборник с материалите от конференцията. 1111 
проф. д-р Елена Колева Налбантова Преподавател ръководител
гл.ас. д-р Марина Георгиева Маринова Преподавател
проф. дн Сава Йорданов Василев Преподавател
Светла Николова Минкова Докторант
Ивета Кирилова Рашева Докторант
Марина Владева Йорданова Докторант
Мария Василева Димитрова Докторант
Мая Василева Ангелова-Анастасова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014