Данни за проекта

Богословски и философски идеи във византийското и балканско културно пространство (7 - 12 век)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
доц. д-р Марияна Николаева Булева-Петрова Преподавател ръководител
доц. д-р Свилен Милков Тутеков Преподавател
доц. д-р Димитър Йорданов Димитров Преподавател
доц. д-р Иво Ангелов Дочков Преподавател
Светослав Светозаров Риболов Докторант
Димитър Колев Златев Докторант
Невена Димитрова Джуркова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014