Данни за проекта

Изследване на образователната интеграция на децата / учениците със специални образователни потребности

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
проф. дн Анелия Цакова Гърбачева Преподавател ръководител
проф. д-р Пенка Костова Тодорова Преподавател
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател
доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ Преподавател
Красимир Христакиев Христакиев Докторант
Светослав Ивайлов Зашев Докторант
Петър Цветелинов Велчовски Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014