Данни за проекта

Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател ръководител
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател
доц. д-р Снежина Борисова Кабаиванова Преподавател
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков Преподавател
гл.ас. д-р Стефан Димитров Калчев Преподавател
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател
доц. д-р Доника Веселинова Вълчева Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
гл.ас. д-р Гергана Виолетова Маркова Преподавател
Васил Бранков Милев Докторант
Петя Йорданова Бялмаркова Докторант
Христофор Иванов Иванов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014