Данни за проекта

Алгебрични, геометрични и стохастични приложения при защита на информацията

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател ръководител
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател
проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов Преподавател
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател
ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател
Емил Бориславов Арсов Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014