Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател ръководител
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател
проф. дн Сава Йорданов Василев Преподавател
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател
проф. д-р Тодор Дончев Моллов Преподавател
проф. дн Иван Герасимов Станков Преподавател
гл.ас. д-р Йоана Стоилова Славчева Преподавател
Марина Владева Йорданова Докторант
Маргарита Красимирова Христова Докторант
Десислава Петрова Величкова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014