Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Проектът цели да способства за изграждане на цялостна национална мрежа в областта на стопанско-историческите изследвания. Обменът на информация и сътрудничеството на водещите научни и образователни институции е изключително важно за развиването на нашата наука. Специфичността на полето на изследванията изисква създаването на общност от национални изследователи, което ще позволи в рамките на бъдещите предизвикателства пред академична общност да се разработват дългосрочни програми за научно-изследователска работа и да се търси качество и дълготрайност на резултатите. В рамките на тази мрежа са замислени екипи, организирани около определени тематични кръгове; ядра от специалисти по определени теми; бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Предвиждат се възможности за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти, които са включени наравно с утвърдени учени в изградените екипи. По този начин се дава възможност за осъществяване на приемственост между поколенията и се гарантира плавното развитие на стопанско-историческите изследвания, без загуба на потенциал и в традициите на българската историческа общност.

Специфични цели на проекта:
 Основна цел на проекта е развиване на сътрудничеството между всички изследователи на стопанско-историческите изследвания в страната – утвърдени и млади учени, чрез споделяне на професионалния опит и предоставяне утвърдена платформа за диалог и научни дискусии. Тази основна цел се осъществява чрез: 1. Създаване на условия за осъществяване на диалог между учените от отделните институции; 2. Развиване на контактите между отделните институции. Основните форми на този диалог и сътрудничество са: 1. Национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни и документални проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната. Основната цел на проекта налага утвърждаването на Исторически факултет и Великотърновски университет като водещи научни звена в изследването на икономическата история в страната.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на първа работна среща (дистанционна) за съгласуване на дългосрочна програма и разпределяне на задачи по проекта.55-
Стимулиране на докторанти чрез командироването им за изследователски и проучвателски дейности в библиотеки и национални архиви.68-
Осъществяване на работна среща за подготовка на конференцията - участници, теми на докладите, разпределяне по секции, логистични въпроси, обсъждане на рекламни и презентационни материали.88-
Провеждане на научната конференция. Реазлизиране на предвидените дейности - откриване, заседания по секции, дебати, лични срещи между участниците.99-
Анонимно рецензиране на материалите за сборника. Подготовка за печат и публикуване на сборника с материалите от конференцията - кницно тяло и електронен вариант.1111-
гл.ас. д-р Светла Христова Глушкова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Петя Иванова Петрова Преподавател Член
доц. д-р Недко Ганчев Минчев Преподавател Член
д-р Даниела Илиева Цонева Служител Член
Теодора Василева Желева Докторант Член
Христина Йорданова Христова Докторант Член
Мустафа Фахри Емурла Докторант Член
Иванина Юриева Янкова Докторант Член
Иван Динев Русев Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014