Данни за проекта

Дигитални трансформации и ресурси в географското образование и наука като онтодидактическа диверсификация на академичното развитие

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Образователната реформа в българското училище все още не е завършена, а динамичните политико-стратегически, обществено-икономически, информационни и културно-образователни промени в глобалния свят формират нови образователни парадигми и практики, заявяват нови социални и образователни изисквания и очаквания. Съвременното свръхчувствително общество детерминира образователната реформа в условия на пандемия и дигитално образователни трансформации, които информационно дигитализират и моделират, модернизират и синхронизират различни образователни институции, академични и виртуални среди. Възможността за сътрудничество и обмен на идеи, мисли и изследвания, научна свобода и виртуална общност, глобални образователни политики и проучвания са осъществими независимо от мястото и времето в контекста на дигитализиране на живота. Образователната реформа и превантивност целят синхронизиране с глобалните образователни тенденции и онтологично-интегративния дискурс на дигиталната трансформация на различни равнища по дидактическата вертикала и хоризонтала. Дигиталната трансформация в академичното пространство мотивира и насърчава академизма към високи постижения чрез дигиталните ресурси и тяхната валоризация сред обществеността, стимулира развитието на академичния състав от преподаватели, докторанти и студенти към научно-изследователски и художествено-творчески приоритети и търсения, успехи и ефективни резултати. Създаването и участието в дигитални образователни инициативи, академични форуми, научни събития и конгреси са вече необходимост и част от университетското ежедневие. Дигиталната трансформация и ресурси са неразделна част от развиването и усъвършенстването, систематизирането и оценяването на академичните постижения в географското образование и наука. С голяма значимост от дигитални ресурси са дейностите по популяризиране, публикуване и издаване на всички тези качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания, за да са познавани и свободно ползвани от българската и световната географска общност. Предлаганият научно-изследователски проект е с акценти върху провеждане и издаване на качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания в географското образование и пространство, участия на академичния състав в международни прояви и национални научни форуми - публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания с имапкт фактор - Scopus и Web of Science. Необходимостта от дигитални ресурси е задължителен момент в процеса на обучение и ефективна фаза на научен просперитет за университетските институции и академичната общност, защото осигуряват дигитално реализиране на научните изследвания и тяхната трансформация като достъпен ресурс до студенти, докторанти, учени и граждани в географското пространството. Провеждането на съвременното обучение, на образователните и културните инициативи е вече общоприето в глобалното и комуникационно-информационното пространство да е с виртуален сюжет и виртуални зали, място на академична дискусия и среща за споделяне на идеи и обмен на резултати от изследвания и научни търсения.

Специфични цели на проекта:
 Изследователските цели на проекта се заключават в следното: ? проучване, систематизиране и провеждане на научни изследвания в областта на географското образование и географските науки в условията на дигитална среда; ? разработване на научно-дигитални ресурси и популяризиране пред академичната общност; ? обобщаване, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и дигитални изследвания и резултати като научен продукт от дигитализираното географско образование, приложими в обучението в академична образователна среда; ? усъвършенстване на дигиталната трансформация и рефлексията от създадените дигитални ресурси като съвременни научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на географското образование; ? създаване, събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени дигитални научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географското образование в условията на дигитална трансформация; ? инвестиране в дигиталната трансформация на географското образование и наука, диверсификацията и популяризирането на научния и образователния потенциал на академичния състав.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на виртуален информационен семинар за дейностите по проекта44-
Организиране и провеждане на конкурс, виртуална конференция/семинар и виртуална изложба на тема „Зелено бъдеще за Европа” 44-
Организиране и провеждане на научно-практически форум.56-
Участие в международни прояви и национални научни конференции - публикуване на резултати от научните изследвания411-
Подготовка, организиране и представяне на дигитален наръчник и каталог на дигитални географски ресурси  -
Публикуване на резултати и отпечатване на монографично изследване: „География на образователното пространство „отвъд“ границите на методиката на обучението по география (теория, методология, практика)“46-
Организиране и провеждане на академично-образователни инициативи.  -
проф. дн Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Николай Симеонов Мончев Преподавател
проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател Член
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател Член
гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков Преподавател Член
гл.ас. д-р Поля Йорданова Стойкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова Преподавател Член
ас. д-р Боянка Маринова Димитрова Преподавател Член
Йордан Стефанов Миновски Студент Член
Преслав Георгиев Иванов Студент Член
Мария Петрова Петрова Студент Член
Милен Йорданов Йосифов Студент Член
Петко Павлинов Лазаров Студент Член
Тодор Георгиев Марков Студент Член
Йоанна Пламенова Пенчева Студент Член
Милка Георгиева Асенова Докторант Член
Васка Славчо Белчовска-Неделчева Докторант Член
Пенка Андреева Попова Докторант Член
Евгени Петков Коев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014