Данни за проекта

Трансформиране на част от периодичните издания на университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ при ВТУ за посрещане изискванията на WoS

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към подсигуряване на качествено издаване на част от научните списания, публикувани от университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за периода 2019–2020 г. с оглед изискванията, предявени към тях от WoS.

Специфични цели на проекта:
 – Постигане на максимално синхронизиране на част от списанията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в съответствие с изискванията, предявени при предварителния мониторинг за готовността им за одобряване съобразно изискванията на WoS; – Подпомогне на хардуерното и софтуерното осигуряване на публикационния процес; – Даване на възможност за още по-висока научна разпознаваемост на изданията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сред международната академична и научна общност.
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Ръководител
проф. дин Милко Стоянов Палангурски Преподавател Член на екипа
проф. д-р Николина Славчева Бурнева Преподавател Член на екипа
доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Член на екипа
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член на екипа
Диана Стефанова Вацова Служител Член на екипа
Десислава Милкова Димитрова Служител Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014