Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Проектът иска да постави българския медиен модел и журналистическата култура като негова съставна част на географската карта на сравнителните изследвания на световните медийни системи. Този тип изследвания са почти непознати в българското медиазнание. За изходна точка ще послужат прословутите „три модела“ на отношенията медии – политика на Халин и Манчини (2004), разгледани в техните актуални измерения

Специфични цели на проекта:
 1. Изследване на взаимодействията на българската медийна система (актьори, вътрешни процеси, външни взаимодействия - с политиката, икономиката и социокултурната сфера), с отчитане и на историческите влияния, когато това е релевантно за разбиране на съвременните процеси. 2. Изследване на журналистическата култура като фундамент на медийната система. 3. Формулиране на препоръки за медийни политики, журналистическо обучение и медийна грамотност.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на вътрешен план за управление на проекта.118Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова
Организиране на две работни срещи на екипа: една във Велико Търново и една в София 19Доц. д-р Иво Инджов, д-р Бисера Занкова, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева
Изготвяне на междинни отчети: съдържателен и финансов1818Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Закупуване на апаратурата за проекта11Доц. д-р Иво Инджов
Закупуване на консумативи и осигуряване на материали за проекта118Доц. д-р Иво Инджов
Създаване и функциониране на уеб сайт и фейсбук страница118Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на пресконференция114Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на гражданска дискусия55Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на международна научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 88Проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова, доц. д-р Иво Инджов, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на университетски семинар44Проф. д-р Илиана Павлова, Мила Караиванова
Седем участия на членове на екипа в национални и международни конференции118Различни участници от екипа
Студентски кръжок „Българският медиен модел“118Доц. д-р Иво Инджов, Виктория Памукова
Кабинетно проучване25Проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова, доц. д-р Иво Инджов
Content analysis39Доц. д-р Иво Инджов, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Мрежови анализ на подходящи медии в интернет 68Проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова
Снабдяване с научна литература, абонаменти, вкл. за бази данни и др.13Проф. д-р Илиана Павлова
Организиране, провеждане и анализиране на 30 дълбочинни интервюта 19Доц. д-р Иво Инджов, Ивайло Саправлийски
Организиране, провеждане и анализиране на 6 фокус групови дискусии1018Доц. д-р Иво Инджов
Публикуването на 4 научни статии и студии в индексирани, респ. реферирани научни списания и сборници в България и/или чужбина1318Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова
Реализиране на вътрешния план за управление на проекта 1936Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова
Организиране на една работна среща на екипа във ВТУ99Доц. д-р Иво Инджов, д-р Бисера Занкова, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева
Изготвяне на финални отчети: съдържателен и финансов3636Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Снабдяване с консумативи и осигуряване на материали 1936Доц. д-р Иво Инджов
Функциониране на уеб сайта и фейсбук страницата1936Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на пресконференции1936Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на гражданска дискусия 2424Проф. д-р Илиана Павлова, Диляна Тончева, Мила Караиванова
Организиране на международна научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 2727Проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова, доц. д-р Иво Инджов, Ивайло Саправлийски, Диляна Тончева, Мила Караиванова, Виктория Памукова
Организиране на университетски семинар2222Проф. д-р Илиана Павлова, Мила Караиванова
Осем участия на членове на екипа в национални и международни конференции 1936Различни членове на екипа
Студентски кръжок „Българският медиен модел“1936Доц. д-р Иво Инджов, Виктория Памукова
Национално представително за населението на страната социологическо изследване – 1150 души1924Доц. д-р Иво Инджов, д-р Бисера Занкова, проф. д-р Илиана Павлова, Ивайло Саправлийски
Публикуване на 4 научни статии и студии в индексирани, респ. реферирани научни списания и сборници в България и/или чужбина3136Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова
Издаване на поне една монография и на специален брой на сп. „Медии и комуникации на 21. век“, издание на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“/Филологически факултет на ВТУ3336Доц. д-р Иво Инджов, проф. д-р Илиана Павлова, д-р Бисера Занкова
доц. д-р Иво Стефанов Инджов Преподавател Ръководител
проф. д-р Илиана Павлова Колева Преподавател Член на екипа
Диляна Димитрова Тончева Студент Член на екипа
Виктория Даниелова Памукова Студент Член на екипа
Мила Миленова Караиванова Студент Член на екипа
Бисера Любомирова Занкова Външен Член на екипа
Ивайло Бориславов Саправлийски Външен Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014