Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към провеждането на научна конференция, отбелязваща стогодишнината от подписването на Ньойския мирен договор

Специфични цели на проекта:
 – Провеждане на научна конференция, посветена на стогодишнината от подписването на Ньойския мирен договор; – Публикуване на резултатите от проведената коференция.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на регулярни срещи-разговори, за да обсъждане на текущите въпроси за подготовката на конференцията и предвиждането на определени ангажименти за заявката по заглавията и приемането на участниците.   
Провеждане на конференция на 4-5.12.2019 г. в зала "Европа" на Ректората.   
Публикуване на резултатите от проведената конференция.   
гл.ас. д-р Светла Христова Глушкова Преподавател
проф. дин Милко Стоянов Палангурски Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014