Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Професионална подготовка чрез краткосрочни курсове на студентите по френски език с квалификация: лингвист-преводач и експерт по специализиран превод.

Специфични цели на проекта:
 Да бъдат разяснени на студентите основните характеристики на професията на писмения преводач и функциите на инструментите за превод WORDFAST CLASSIC и SDL TRADOS STUDIO.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Двудневно обучение върху различните аспекти на работата на преводача  Владимир ДРАГНЕВ
Обучение за съставяне и превод на административни документи. Писане на отчет.  Мадлена АВРАМОВА
гл.ас. д-р Маринела Николаева Петрова Преподавател Ръководител
гл.ас. Владимир Христов Драгнев Преподавател Член на екипа
преп. Мадлена Иванова Аврамова Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014