Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Организиране на сравнително изучаване на историята и културата на гръцкия и българския народ през XVIII-XIX в.

Специфични цели на проекта:
 Формиране на знания за съответния период; Даване на методически насоки за обработка на документи и материали на двата езика от библиотеки и архиви; Формиране на умения за работа с исторически документи от XVIII-XIX в. на двата езика.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на учебни занятия   
Участие в Четиринадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет   
Издирване и селектиране на документи в библиотеки, архиви и музеи в България   
Участие в Четвъртата балканска конференция на неоелинистите „Елинизъм и Балканите – двустранни отношения: език, история, култура, литература (1453-2019)” в гр. Комотини – Гърция   
Проучване, събиране и превод на материали от Историческия музей на Атинския университет и библиотеката на Фондация „Ал. Онасис“   
Организиране на кръгла маса “Българското възраждане и Новогръцкото просвещение“   
Изготвяне и предаване на курсовите работи от студентите – участници по проекта   
доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос Преподавател Ръководител
доц. д-р Владимир Николаев Владов Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Елени - Курмандзи Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014