Данни за проекта

Проект „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове“

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОП друга; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 По проекта се подкрепя разработването на процесна иновация–мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове. Технологията представлява клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми и инструменти, създадени с цел извършване на ефективен мониторинг на компютърни мрежи на институционални потребители в големи организационни структури, т.е. мрежи, които обединяват от 100 000 до над милион хардуерни устройства. Важна част от клъстерната група са модулите за Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, в чиито ядра са заложени специфични математически алгоритми със софтуерна имплементация. Концепцията за технологията е разработена изцяло на базата на анализ на наличните технологии в световен мащаб за осъществяване на непрекъснат мониторинг над поточни данни от информационни масиви, постъпващи, извличани или прихващани в реално време от много голям брой софтуерни и хардуерни източници.

Специфични цели на проекта:
 Изпълнението на проекта ще доведе до разработка на технология, попадаща в обхвата на 2 приоритетни направления на ТО на ИСИС "ИКТ и информатика". Основно направление: -Big Data, Grid and Cloud Technologies Вторично направление: -уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти Иновацията е уеб-базирано клауд решение, което ще се предлага като инструмент/технология за ефективен мониторинг върху софтуерно-хардуерни мрежи. Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, отговаряща на TRL 6 – технологията ще бъде тествана в среда на потенциален клиент и детектираните грешки-коригирани.
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Научен изследовател
гл.ас. д-р Стефан Димитров Калчев Преподавател Научен изследовател
проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова Преподавател Научен изследовател
доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова Преподавател Научен изследовател
гл.ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова Преподавател Научен изследовател
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Научен изследовател
гл.ас. д-р Димо Милев Милев Преподавател Научен изследовател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014