Данни за проекта

Популяризиране на научните форуми на Великотърновския университет чрез създаване на специализирана онлайн платформа

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 В университета се провеждат множество научни форуми, които не са представени по най-добрия начин в интернет. Крайно належащо е всички научни форуми, провеждани в университета да стандартизират своята онлайн визия, която да бъде съобразена с всички изисквания на съвременната наукометрия. Изграждането на платформа, която да е съобразена с изискванията на WebOfScience би допринесло за по-добрата разпознаваемост на научните прояви както и за популяризирането им.

Специфични цели на проекта:
 Проектът предвижда създаване на онлайн платформа, която да обедини всички научни форуми провеждани от отделните звена във ВТУ. Именно това ще гарантира възможността научната продукция от тях да бъде представена адекватно. Ще се даде възможност на всяка звено (факултет, катедра) да публикува необходимата информация относно организираните научни прояви. Информацията за тях ще се натрупва и ще е налична по всяко време.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на наличните подобни платформи на наши и чужди висши училища.56-
Проучване на изискванията за индексиране на сборниците от конференции57-
Разработване на анкетна карта за проучване мнението на факултетите относно обхвата на платформата56-
Провеждане на анкетно проучване с факултетите относно обхвата на системата66-
Анализ на резултатите от анкетното проучване66-
Изграждане на модел на данните78-
Проектиране на база данни за платформата810-
Изграждане на бета версия на платформата1012-
доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
маг. Галя Маринова Минкова Служител Член
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
Даниела Илиева Цонева Докторант Член
Десислава Милкова Димитрова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014