Данни за проекта

Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Aнализ на състоянието на научния и образователния човешки ресурс и научната продукция като специфика на катедрата и отражение на системната и целенасочена 35-годишна академична работа и устрем, колективност и екипен дух, отговорност и партньорство, сътрудничество и компетентност за формиране на географската култура и интеграция на географските знания в съвременното научно и образователно пространство.

Специфични цели на проекта:
 • Изследване, проучване и провеждане на научни изследвания в областта на географските науки, като необходимост и рефлексия от съвременните научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на науките за Земята и в частност на географската наука; • Обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда; • Събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географията; • Инвестиране в диверсификацията и популяризирането на научния и образователния опит и потенциал в биобилиографски продукт.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на информационен семинар за същността, целите и задачите, дейностите по проекта55-
Организиране и провеждане на конкурс и младежки екофорум с ученици и студенти на тема „50 години Ден на Земята” съвместно с РИОСВ1010-
Участие в международни прояви и национални научни форуми - публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания с импакт фактор - 6th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2020; - 12-13 May 2020, Ohrid, North Macedonia.55-
Подготовка, организиране и представяне на Алманах и биоблиография на географските изследвания510-
Подготовка, организране и провеждане на изложба на научна и учебна литература съвместно с Националния музей на образованието1010-
Организиране и провеждане на академично-образователни инициативи със студенти и докторанти за насърчаване на високи постижения - постерна сесия, уъркшоп, флашмоб, форум и др.511-
Кръгла маса – „Географията – анализи и модели”1010-
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател Член
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател Член
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател Член
доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов Преподавател Член
доц. д-р Маринела Николова Агаларева Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Петрова Петрова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков Преподавател Член
гл.ас. д-р Мариела Иванова Некова Преподавател Член
гл.ас. д-р Поля Йорданова Стойкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова Преподавател Член
ас. д-р Боянка Маринова Димитрова Преподавател Член
Иван Руменов Димитров Студент Член
Ивета Минкова Мочева Студент Член
Мария Петрова Петрова Студент Член
Милен Йорданов Йосифов Студент Член
Илияна Ганчева Вачкова Студент Член
Христо Колев Христов Студент Член
Йордан Стефанов Миновски Студент Член
Пресиан Деянов Гутев Студент Член
Йоанна Пламенова Пенчева Студент Член
Петко Павлинов Лазаров Студент Член
Тодор Георгиев Марков Студент Член
Преслав Георгиев Иванов Студент Член
Емил Красимиров Аджамов Студент Член
Габриела Михайлова Стефкова Студент Член
Антоанна Валентинова Чилева Студент Член
Петър Александров Петров Студент Член
Ивайло Манолов Димитров Студент Член
Преслав Руменов Христов Студент Член
Нелин Стоянова Тенева Студент Член
Кристиана Добромирова Добрева-Станкова Докторант Член
Валентин Ангелов Ботев Докторант Член
Васка Славчо Белчовска-Неделчева Докторант Член
Пенка Андреева Попова Докторант Член
Милка Георгиева Асенова Докторант Член
Веселин Георгиев Керемедчиев Докторант Член
Евгени Петков Коев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014