Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите: Пътят в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Комплексното опознаване на Балканите и по-конкретно на знаковите културно-исторически понятия център и периферия в този регион (имащ специфичен цивилизационен профил), тъй като те се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори тук са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се. Всяко поколение налага свой подход и „прочит“. Акцентът на тазгодишния проект са пътят и пътуването, схващани като конкретни прояви на придвижване в пространството, неизбежно съпътстващи човешкото съществуване, но и като метафора за живота, разстоянията, траекториите и маршрутите във възприятието на отделния човек или на балканските народи.

Специфични цели на проекта:
 Основните изследователски цели и задачи включват поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори; работа по тема „Пътят в културата на българи и сърби“, договорена в рамките на проекта от предходната година; организация на тематичната научна конференция с домакин Филологическия факултет на ВТУ (на принципа на ротацията), последвано от издаване на колективна двуезична монография (с международна редакционна колегия). Предвидена е извънаудиторна работа със студенти и докторанти, включваща създаване на техни собствени публикации –преводи, поетично и прозаично творчество, рисунки, статии; целогодишна работа за съставяне, редакция и издаване на студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. Важна част от целите са и предвидените дейности за популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог между партньорите в проекта: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Преводаческа работилница със студенти от ВТУ, както и с Еразъм + студенти и други чуждестранни студенти, изучаващи балкански и/или южнославянски езици. 510-
Подготовка на 17. тематична международна научна конференция „Пътят в културата на българи и сърби“: организационни съвещания на членове на екипа от преподаватели, докторанти и студенти, подготовка на работна и научна програма за посещението на партньорите от Философския факултет на Университета в Ниш.1011-
Организация и провеждане на тематична международна научна конференция „Пътят в културата на българи и сърби“ и културнообразователна програма (със студентско участие на студенти от ВТУ и от Философския факултет на Университета в Ниш с тематична ос: взаимното изучаване на езици и култури) (12 – 15 ноември 2020 г.)1011-
Представяне на 16. Тематичен сборник „Обичаите в културата на българи и сърби“, издаден от ВТУ – с рецензирани текстове от конференцията, проведена през м. октомври 2019 г. в гр. Ниш.1111-
Представяне на отпечатания студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“ 1111-
Съставителство и редакторска работа по студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. 511-
Обсъждане на стъпки и процедури за включване на поредицата тематични двуезични сборници // колективните томове в национални и международни референтни листи 1111-
Въвеждане на досега издадените сборници в онлайн платформите на двете партниращи си институции.1112-
доц. д-р Даниела Божидарова Константинова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Христо Илиев Бонджолов Преподавател Член
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател Член
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Член
проф. дн Маргрета Любомирова Григорова Преподавател Член
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател Член
проф. д-р Тодор Дончев Моллов Преподавател Член
проф. дн Николай Стойчев Димитров Преподавател Член
доц. д-р Валерия Живова Тодорова Преподавател Член
гл.ас. д-р Сава Стаменкович Преподавател Член
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател Член
Станимира Станчева Колева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014