Данни за проекта

Изграждане на капацитет за академична устойчивост на Катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална Култура за Активно Развитие # млади учени)

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Популяризиране на научни постижения в международни научни форуми и публикации в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.

Специфични цели на проекта:
 • Утвърждаване на научноизследователския екип от утвърдени и млади учени; • Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; • Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; • Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; • Подготовка и участие в международен научен форум; • Реализиране на публикационна дейност; • Мониторинг на дейностите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта. 55-
Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.66-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.66-
Проучване на възможности за участие в международни научни форуми.66-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.712-
Участие на научния екип в международен научен форум.712-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.512-
доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска Преподавател Член
ас. д-р Галина Иванова Николова Преподавател Член
ас. д-р Десислава Ангелова Попова Преподавател Член
ас. Йоанна Цветанова Цанева Преподавател Член
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Член
доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева Преподавател Член
гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова Преподавател Член
Марияна Василева Василева Студент Член
Марина Стефанова Маринова Студент Член
Камелия Максимова Делионова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014