Данни за проекта

Подпомагане подготовката и издаването на списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Aктивизиране публикационната дейност на педагогическите специалисти и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС на ВТУ.

Специфични цели на проекта:
 Подпомагане подготовката и издаването на годишния брой (2020) на списание „Образование и квалификация”, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Популяризиране на списанието "Образование и квалификация", издание на ДЕПОКПС и неговия нов електронен форум. 57-
Създаване, организиране и провеждане на електронен педагогически конкурс за най-добра публикация. 510-
Подготовка на годишния брой за 2020 г. и на евентуален извънреден брой на списанието Кн. 2, 2020 г.1011-
Закупуване на апаратура и консумативи (принтер, тонер).57-
Издаване на годишен брой на сп. "Образование и квалификация", 2020.1112-
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател Ръководител на екипа
Цветелина Мирославова Петрова-Русева Докторант Член
Златина Георгиева Димитрова Докторант Член
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Член
проф. дн Антония Тонева Кръстева Преподавател Член
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател Член
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател Член
доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова Преподавател Член
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Член
доц. д-р Силвия Атанасова Великова Преподавател Член
гл.ас. д-р Гергана Виолетова Маркова Преподавател Член
Нели Николаева Кискинова Докторант Член
Тони Маринова Дунева Докторант Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014