Данни за проекта

Национална научна мрежа за изследване на стопанската история

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Изграждане на национална мрежа в областта на стопанско-историческите изследвания, която да позволява обмен на информация и сътрудничеството на водещите български научни и образователни институции в областта на стопанската история.

Специфични цели на проекта:
 Развиване на сътрудничеството между всички изследователи на стопанско-историческите изследвания в страната – утвърдени и млади учени, чрез споделяне на опита и предоставяне платформа за диалог и дискусии посредством: • Създаване на условия за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; • Развиване на контактите между отделните институции и насърчаване на по-нататъшни общи проекти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на национална конференция по стопанско-исторически изследвания59-
Провеждане на национална конференция по стопанско-исторически изследвания99-
Подготовка и редактиране на сборника с доклади от конференцията.1011-
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател Член
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
Невена Стилиянова Неделчева Външен Член
Николай Иванов Тодоров Външен Член
Светлана Стоянова Ганчева Докторант Член
Станимир Димитров Димитров Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014