Данни за проекта

Менторството в аспекта на научното израстване и популяризирането на изследванията на младите учени в областта на физическото възпитание и спорта

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Стимулиране на индивидуалния потенциал за иновации и реализиране на изследователските търсения на младите учени и техните ментори от катедра „Теория и методика на физическото възпитание” чрез провеждане на конкурентни научни изследвания, апробиране и публикуване на резултатите.

Специфични цели на проекта:
 Подпомагане на младите учени и техните ментори от катедра "Теория и методика на физическото възпитание" за създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание и спорта, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до насърчаване на академичното развитие и осигуряване на качествено възпроизводство на научния потенциал.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта.55-
Проучване на възможностите за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор и ранг.55-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор и ранг.55-
Проучване на възможностите и изискванията за участие в международни научни форуми.55-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.610-
Подготовка и превод на доклади за участие на научния екип в международен научен форум.610-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.511-
Изготвяне на финален отчет.1212-
доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов Преподавател Член
доц. д-р Стоян Христов Денев Преподавател Член
проф. д-р Милена Величкова Алексиева Преподавател Член
доц. д-р Мирослава Маринова Петкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Милен Стефанов Видиновски Преподавател Член
гл.ас. д-р Парашкева Александрова Коева Преподавател Член
доц. д-р Цветанка Цветкова Дилова-Нейкова Преподавател Член
Антония Росенова Русева Студент Член
Мартин Руменов Стойчевски Докторант Член
Данаил Михайлов Киров Докторант Член
Димитър Николаев Димитров Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014