Данни за проекта

Изследване на математически структури и дидактически технологии в обучението по математика чрез специализиран софтуер

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
  - Изследване на алгебрични и геометрични структури чрез съществуващите системи за компютърна математика, както и разработване на нов специализиран софтуер; - Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в научните изследвания в областта на математиката и информатиката, както и в съвременния учебен процес по математика.

Специфични цели на проекта:
 • Да се стимулира и подпомага финансово научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и публикуване на постигнатите резултати в издания с импакт фактор, както и в такива, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science; • Разработване и използване на иновативни научно-изследователски и образователни технологии в обучението по математика.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Организиране и провеждане на традиционния семинар по математически основи на информатиката, съвместно с ИМИ при БАН.511-
Участие на членове на колектива в международна конференция Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT 2020, Albena, Bulgaria1010-
Участие на членове на колектива в International conference "Combinatorial designs and codes", Rijeka, Croatia77-
Участие на членове на колектива в международна конференция Mathematics Days in Sofia, Sofia, Bulgaria77-
Участие на членове на колектива в 26th International Conference on Applications of Computer Algebra, ACA 2020, Athens, Greece77-
Участие на членове на колектива в международната научна конференция „XIV-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems” (DGDS-2020), Мангалия, Румъния.88-
Участие на членове на колектива в VII Macedonian Mathematical Congress, Struga, North Macedonia.99-
Подготовка на студенти от ФМИ за участие в Национална студентска олимпиада по компютърна математика CompMath 2020.910-
Участие на членове на колектива в Националния годишен семинар по теория на кодирането и приложения „Проф. Стефан Додунеков“.1111-
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател Член
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Член
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
ас. Виктория Герасимова Бенчева Докторант Член
Мария Руменова Пашинска Студент Член
Янислава Стоянова Радославова Студент Член
Георги Иванов Георгиев Студент Член
Жоржета Йорданова Ангелова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014