Данни за проекта

Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 - Разширяване на портфолиото от осъществявани дейности чрез осигуряване на възможности за отпечатване и разпространение на научната продукция в различни медийни формати. - Оптимизиране на издателската дейност чрез затваряне на производствения цикъл в рамките на организацията; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни медии; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.

Специфични цели на проекта:
 Проектът е свързан с осъществяването на стратегическите цели на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" като международно призната институция да служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и да участва активно в световните образователни, научни и художественотворчески процеси като осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения. Повишаването на технологичния капацитет на Университетско издателство в сферата на печатните комуникации би спомогнало за оптимизирането и интензифицирането на издателската дейност и разширяването на възможностите за трансфер на научно знание.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Закупуване на производствена цветна дигитална печатна система от по-висок клас за отпечатване на всички формати, включително и на В5 69-
Закупуване на контролер за повишаване на продуктивността, максимална акуратност на цветовете, управление и калибрация.69-
Въвеждане в експлоатация на производствени дигитални печатни цветни системи в ИБИК на ВТУ 69-
Обучение на екипа на УИ (отдел "Полиграфични процеси и логистика") за максимално използване на възможностите на закупената производствена цветна дигитална печатна система в издателския процес79-
Специализирано обучение за подобряване качеството на отпечатваните рекламни материали за различни научни и културни прояви (плакати, програми, папки, покани, баджове, сертификати, грамоти, флаери и др.) 712-
Участие на УИ в Дни на академичната книга и представяне на новите възможности за издателска дейност 1011-
Създаване на публичност на резултатите от проекта и популяризиране на издателската дейност912-
проф. д-р Илиана Павлова Колева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Член
Марин Кирилов Кукумеев Служител Член
Десислава Милкова Димитрова Докторант Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014