Данни за проекта

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Специфични цели на проекта:
 Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
 000
Осигуряването на необходимите средства на Издателството на ВТУ за издаване на периодичните научни издания (хартия, тонер и др.).57-
Закупуване на две компютърни конфигурации за издателството57-
Индексирането на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL59-
Индексиране на "Проглас", "Медии и комуникации на 21 век", "VTU Rewiew" в MLA59-
Осигуряване на DOI за списанията57-
Подготовка на списанията за индексиране в WoS512-
проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
проф. дн Антоанета Ангелова Анчева Преподавател Член
проф. д-р Илиана Павлова Колева Преподавател Член
проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов Преподавател Член
доц. д-р Петя Цонева Иванова Преподавател Член
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Член
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
доц. д-р Николай Ангелов Кънев Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Член
гл.ас. д-р Деница Василева Узунова Преподавател Член
ас. Илмира Мирославова Илиева Преподавател Член
Десислава Милкова Димитрова Служител Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014