Данни за проекта

Изследване – резултат – публикация (Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на ВТУ – Филиал Враца чрез публикационна дейност в реферирани с висок импакт фактор и други педагогически издания)

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът дава възможност на преподавателите от ВТУ – Филиал Враца, както и на студентите изучаващи ПУПЧЕ и ПНУП, да продължат утвърждаването на своя научен и изследователски потенциал.

Специфични цели на проекта:
 Продължаване на подкрепата за участие в международни научни форуми или публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор чрез публикуване на статии през 2020 г.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Работна среща за запознаване на екипа с целите и задачите на проекта55-
Проучване на възможности и запознаване с условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания или издания с импакт фактор или национални конференции. 67-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания или онлайн платформи. 78-
Осъществяване на публикационната дейност.710-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта. 612-
проф. дн Христо Петров Манолакев Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева Преподавател Член
доц. д-р Евгения Минкова Тополска Преподавател Член
гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мариан Недков Ангелов Преподавател Член
гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова Преподавател Член
ас. Елица Иванова Александрова Преподавател Член
преп. Лариса Любенова Грунчева Преподавател Член
Ивана Светлинова Трифонова Студент Член
Ива Стилиянова Попова Студент Член
Вероника Димитрова Георгиева Студент Член
Атидже Алиева Исмаилова Студент Член
Силвия Николаева Георгиева Студент Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014