Данни за проекта

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Събиране, рецензиране, систематизиране и подготовка за печат на материалите от Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 14 – 16 ноември 2019 г.

Специфични цели на проекта:
 1. Продължаване на установената традиция в организирането на международната научна конференция «Балканите – език, история, култура» научните изследвания върху езиците, културите и историята на балканския ареал да бъдат публикувани в научен сборник. 2. Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване, обобщения и изводи относно формирането на типовете култура, които съжителстват на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; 4. Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
    
    
    
    
    
    
Създаване на проект за научен сборник, съобразен с изискванията за реферирано издание.59-
Анонимно рецензиране на текстовете.810-
Тематично систематизиране на приетите за печат материали.910-
Научно редактиране, коректорска дейност.1111-
Подготовка на предговор към изданието1111-
Предпечатна подготовка.1111-
доц. д-р Невена Маринова Гавазова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Член
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Член
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Член
Александър Христов Христов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014