Данни за проекта

Провеждане на онлайн конференция на тема: „Югоизточна Европа – история, култура, политика и икономика“ с публикуване и индексиране на разработките в WoS

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към реализиране на дейности, свързани с продължаване политиката на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по изграден устойчив механизъм за компенсиране изоставането на висшето ни училище в анонсирането на научните постижения в световната наука чрез публикации във важните за рейтинговата система Web of Science и Scopus. Екипът си поставя за цел да продължи стартиралата работа по постепенно намаляване на идентифицираните групи недостатъци чрез провеждането на трета високо-представителна международна конференция и публикуването на изданието с разработките от нея в Web of Science.

Специфични цели на проекта:
 Първо. Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност в продължаването на създадената с предходен проект традиция за организирането на високо-представителни научни конференции по хуманитарни и социални науки „Югоизточна Европа - история, култура, политика и икономика“ като първата от тях бе проведена в началото на 2018 г., втората през 2019 г., с публикуване на представените изследвания в чуждестранно издателство в Италия, което осигурява рефериране в Web of Science. Привличаните изследвания трябва да бъдат на най-високо съвременно научно равнище, за да бъдат цитирани и разпространени сред международната научна общност и да представят най-добрите резултати на хуманитаристиката и социалните науки във Велико Търново в подходящ за възприемане от чуждестранни читатели вид. Акцент на конференцията са проблемите на осмисляне на националната история, култура и идентичност в глобалната дигитализираща се епоха. Второ. За реализирането на основната цел ще бъде изграден Програмен комитет за провеждането на онлайн конференцията, който да осигури публикуване на покана за изпращане на статии в международни реферирани научни сайтове (Elsevier, Global Events List; GoREF, Indexed Conference; Conferences International, Web of Conference; Scientific Indexing Services (SIS), US), да създаде организация за регистриране на заявките, получаване на статиите и сляпо рецензиране на представените материали. Трето. Екипът ще подготви цялостната организация на онлайн конференцията – деление по секции, осигуряване на авторитетни чуждестранни участници, чието число да превишава това на българските, за да гарантира рефериране на изданието, изготвяне на научна програма за провеждане на секциите, определяне на модератори и помощен състав. Четвърто. Екипът ще осигури подготовката на четвърта конференция като осъществи връзки с чуждестранни участници.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Създаване на Програмен комитет – публикуване на покана за статии за конференцията в индексирани сайтове на английски език, контакти с издателството по условията за рефериране (template).56-
Осигуряване на няколко поканени лектори с голям научен авторитет.56-
Договор с италианското издателство Filodritto56-
Организация за рецензирането – първи етап (ВТУ), втори етап (Издателство)57-
Провеждане на онлайн конференцията69-
Изпращане на тома в италианското издателство Filodritto69-
Изпращане на електронен вариант на публикуван онлайн том от конференцията към участниците в нея910-
Подготовка за организиране на четвърта конференция912-
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател Член
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
гл.ас. д-р Анна Маринова Иванова Преподавател Член
Иванина Юриева Янкова Докторант Член
Христина Йорданова Христова Докторант Член
Мариета Николаева Живкова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014