Данни за проекта

Визуални изследвания. Изкуството като познание, комуникация, диалог

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът изследва посоката на развитие на визуалното изкуство в наши дни. Разглежда въпроси като има ли изкуството граници, какво евентуално обединява явления и прояви, изключително различни като структури, характер, функция и език и пр., какво е естеството на тези явления – художествено, социално, естетическо, антропологично, културологично и доколко те съставляват цялостен процес.

Специфични цели на проекта:
 - Реализиране на международна научна конференция „Визуални изследвания“ с участие на утвърдени учени, а също и на млади автори, докторанти и студенти; - Реализиране на цикъл лекции, уъркшоп и изложба, с което да се съчетаят теория и артистични дейности, като тематиката е свързана със съвременното изобразително изкуство, съвременните форми и тенденции, съчетаването на класически и съвременни средства.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Международна научна конференция 1011-
Цикъл лекции1011-
Уъркшоп1011-
проф. дн Антоанета Ангелова Анчева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Марина Теофилова Теофилова Преподавател Член
Деян Антонов Боев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014