Данни за проекта

Създаване на лаборатория за социални иновации за съвременни научни изследвания и апробиране на инициативи за социално предприемачество

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Създаване на лаборатория за социални иновации, която ще предлага практически ориентирана интерактивна среда за обучение и научни изследвания на студенти и докторанти от специалност „Предприемачество в социалната сфера“ и „Социални дейности“ към катедра „Организация и методология на социалните дейности“, като в същото време предлага споделено пространство за обмяна на идеи между студенти, преподаватели, изследователи и практици в сферата на социалното предприемачество и социалните иновации. Лабораторията ще действа като инкубатор за социални иновации и учебно-тренировъчни студентски социални предприятия.

Специфични цели на проекта:
 - създаване на иновативна научна инфраструктура в областта на социалната икономика и социалното предприемачество, която да концентрира научноизследователски ресурси за развитие на жизнеспособни и устойчиви социални предприятия в България; - извършване на иновативни научни изследвания и създаване на условия за провеждане на задълбочена научно-изследователска дейност в актуални области от социалното предприемачество и социални иновации.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Дейност 1: Създаване на иновативна научна и изследователска инфраструктура като динамично място за обмяна на идеи и генериране на социални иновации.59-
Дейност 2: Осигуряване на подходящи условия за научни изследвания чрез приложение на дигитални и информационни технологии (осигуряване на техника, компютърно и презентационно оборудване)59-
Дейност 3: Провеждане на изследователски дейности в сферата на социалната икономика и създаване на ресурсен център (инкубатор), който да концентрира научноизследователски ресурси за развитие на жизнеспособни и устойчиви социални предприятия в България.912-
Дейност 4: Развитие на платформа за социални иновации и провеждане на студентски панаир на социалните иновации – представяне на идеи, каузи и кампании, които водят до социална промяна.912-
доц. д-р Милена Христова Йоргова Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова Преподавател Член
доц. д-р Стела Йорданова Стоянова Преподавател Член
доц. д-р Юлия Йорданова Пулова-Ганева Преподавател Член
Мария Кирилова Илчева Преподавател Член
Сабина Иванова Крънчева Студент Член
Валентина Маркова Маркова Студент Член
Янка Атанасова Павлова Докторант Член
Ренета Ангелова Димитрова Докторант Член
Петър Цветанов Начев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014