Данни за проекта

Устната комуникация – актуални проблеми и научни решения

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът е свързан с организирането на 12. международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" под патронажа на Ректора на ВТУ през м. ноември 2020 г. Това е единствената устойчива стилистична конференция в България, която е представителна както за Катедрата по съвременен български език и Филологическия факултет, така и за Великотърновския университет и която има високо оценявано място на картата на лингвистичните научни прояви в България. Основната проблематика е свързана с наблюдаване на динамиката на най-бързо променящата се система за речева комуникация. В наблюденията се търсят различни подходи и ракурси към обекта, като чисто лингвистичните изследвания се допълват от психологически, методически и др. в зависимост от актуалната ситуация. Най-устойчив обект на изследванията е разговорната реч в ежедневното общуване, но също и особено актуалните в последно време системи на устните публични изяви - в политическата, медийната и научната сфера. Международният характер на конференцията дава възможност системата да бъде изследвана и съпоставително.

Специфични цели на проекта:
 1) Да се поддържа престижът на устойчива научна проява за ВТУ. 2) Да се наблюдава езикът в неговото функциониране – не като система от парадигми, а като жива реч с всичките й проявления и от различни аспекти. 3) Да се поддържа контактът между екип от изследователи с траен интерес към проблемите на устната комуникация.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Първа работна среща на екипа за разпределение на задачите.55-
Периодично напомнящо изпращане на покани за участие в 12. международна конференция "Проблеми на устната комуникация", комуникация с участниците, потвърждаване на приети заявки.59-
Обработка на заявките и оформяне на програмата за конференцията. Превод и отпечатване на програмата.610-
Подготовка на материалите за конференцията, организиране на техническото обезпечаване на работата.1011-
Работа в библиотеки и с архиви. Изготвяне на справка за състоянието на архива по разговорна реч към катедра "Съвременен български език" и към Института по българистика с цел по-нататъшно дигитализиране на записите и възлагане на студентски стажове за работа с него.512-
Подобряване на материалната база за работа на екипа на конференцията чрез закупуване на техническо оборудване (техниката гарантира осъществяването на организационните дейности, свързани с конференцията, и създаването на архив на дейностите с цел приемственост при провеждането на такъв дългосрочен проект)612-
Стартиране на събирането и редактирането на докладите от конференцията с цел последващо издаване на 12. сборник с доклади от конференцията.1112-
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Владислав Владков Маринов Преподавател Член
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Член
гл.ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова Преподавател Член
ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова Преподавател Член
доц. д-р Анелия Василева Петкова Преподавател Член
д-р Рада Красимирова Левкова Служител Член
Емилиян Захариев Замфиров Студент Член
Радинка Миткова Стефанова Студент Член
Александър Юлиянов Николов Студент Член
Мария Севдалинова Стефанова Докторант Член
Катерина Йорданова Пенева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014