Данни за проекта

Интеграция в международното изследователско пространство чрез публикации и международни научни прояви на докторанти, млади и изявени учени от ВТУ

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Общата цел на проекта е да допринесе за видимостта на научната продукция на преподавателите от ВТУ у нас и в чужбина.

Специфични цели на проекта:
  Провеждане на информационна и консултантска дейност, насочена към преподаватели и докторанти от ВТУ и повишаване на параметрите по следните показатели: - индекс на цитируемост; - публикуване на статии в научни списания и други издания, които се реферират в Scopus, Web of Science и др.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Качествено представяне на научните издания на ВТУ на английски език и превод на английски език на публикации на учени от Университета. 512-
Организиране на научен семинар за докторанти, млади и утвърдени учени с практико-приложна насоченост на тема: „Как да публикуваме в утвърдени международни издания с импакт фактор?”66-
Организиране на международна научна интердисциплинарна конференция съвместно с Българското дружество на англицистите (БДА) и Европейската асоциация на англицистите (ESSE) на тема „Imitations”/”Подобия”.1011-
проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Людмила Константинова Костова Преподавател Член
доц. д-р Петя Цонева Иванова Преподавател Член
Адриана Георгиева Чакърова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014