Данни за проекта

Арбанаси – реално и виртуално

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Развивайки паралелно двата аспекта на идеята – реално и виртуално, проектът има за цел комплексното проучване на културно-историческото наследство на Арбанаси, позициониране на запазените архитектурни, етнографски и художествени паметници в традициите на балканската поствизантийска и възрожденска култура, както и атрактивното им мултимедийно експониране.

Специфични цели на проекта:
 Настоящият проект има научно-образователна цел. Той предлага реализация на висококачествена DVD мултимедия и дигитален музеен архив, които ще съдържат: - интерактивна двуезична информация за историята, архитектурата, етнографските традиции и църковното изкусто в Арбанаси; - данни за произхода, характеристиките настоящото местонахождение на запазените в селището културно-исторически паметници; - интерактивна фотодокументация с висока резолюция и възможност за фокусиране върху отделни детайли; - виртуални реконструкции на променени части от храмови интериори.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Координиране на екипа и разпределение на задачите   
Изготвяне на пълна библиографска справка за публикациите, свързани с Арбанаси   
Теренно проучване на културно-историческите обекти от периода XVI – XIX в., запазени на територията на Арбанаси, и заснемането им с висока резолция   
Изследване на материали от архивните фондове към институтите, музеите и библиотеките в София, Велико Търново и др.   
Класификация и анализ на събраната документация   
Редакция и форматиране на подбрания илюстративен материал   
Подготовка, структуриране и съставяне на текстовете   
Дигитализация на фотоматериалите и работа по създаването на виртуални реконструкции на изменени интериорни пространства от църквите "Рождество Христово", "Св. Димитър" и "Св. Атанасий"   
Работа в екип по редакцията на текстовете и на подбрания илюстративен материал, предназначен за DVD мултимедията и музейния архив   
Събиране на оферти от издателски фирми за публикуването на DVD мултимедията    
Създаване на дигитален музеен архив с интерактивен ситематичен каталог   
Издаване на DVD мултимедия, съдържаща интерактивна научна информация за културно-историческото наслество на Арбанаси   
Асен Иванов Тютюнджиев Служител
доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева-Христова Преподавател
д-р Пламен Стефанов Събев Служител
доц. д-р Владимир Николаев Владов Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014